Quảng Nam: Đầu tư 2,6 tỷ đồng tu bổ các di tích tại Phố cổ Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Quyết định thực hiện tu bổ đối với 07 di tích thuộc dự án đầu tư Tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ bị sụp đổ tại Khu di sản văn hóa thế giới Hội An với kinh phí cho tạm ứng gần 2,6 tỷ đồng.

hoi-an
Đầu tư 2,6 tỷ đồng thực hiện tu bổ khẩn cấp các di tích tại Phố cổ Hội An

Đối tượng được tạm ứng là các chủ sở hữu 07 nhà cổ thuộc danh mục được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh. Mức tạm ứng tối đa không quá phần vốn chủ sở hữu di tích phải đầu tư theo quy định tại Quyết định số 2687/QĐ-UB ngày 28/6/2004, Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh.

Loading...

Thời hạn tạm ứng và hoàn trả 03 năm (ba năm) kể từ ngày UBND tỉnh quyết định cho tạm ứng. Điều kiện tạm ứng là không còn số dư nợ tạm ứng đến hạn. Mức lãi suất là 0%. Trường hợp quá hạn mà chưa hoàn trả thì thu lãi theo mức lãi suất tiền vay quá hạn được áp dụng của các Ngân hàng thương mại tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn. Thời gian thực hiện cơ chế từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Hội An là cơ quan chủ trì thực hiện cơ chế, chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các chủ sở hữu di tích lập hồ sơ sửa chữa, tu bổ di tích; thẩm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán và tổng hợp danh sách gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định để tạm ứng triển khai thực hiện theo quy định; giám sát, kiểm tra các chủ sở hữu quản lý, sử dụng vốn tạm ứn đúng mục đích và theo dõi thu hồi tạm ứng để hoàn trả ngân sách tỉnh theo đúng thời hạn quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng của UBND thành phố Hội An để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định; trường hợp quá thời hạn hoàn trả tạm ứng, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi.

T.Hằng (T/h)

Nguồn: http://moitruong.net.vn/quang-nam-dau-tu-26-ty-dong-tu-bo-cac-di-tich-tai-pho-co-hoi/
Loading...